Queer up, foto: Hannah Larsson

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention säger att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter.

Konventionen sätter regler för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Men tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och identitet.

Så här följer vi barnkonventionen

I Kungsbacka arbetar vi med barns och ungdomars rättigheter och följer FN:s barnkonvention.

Gör vi rätt?

För att veta om vi gör det vi säger att vi ska göra, och om vi gör det på rätt sätt, så utvärderar vi vårt arbete med barnkonventionen vartannat år.

Läs uppföljningarna av arbetet med barnkonventionen

Fyra artiklar vägleder

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år. 

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, har bestämt vilka fyra artiklar som ska hjälpa till att förklara de 54 artiklarna i konventionen.

De fyra artiklarna är

 • Artikel 2
  Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3
  Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. 
 • Artikel 6
  Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 
 • Artikel 12
  Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det.